Zadania Inspektoratu

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Zadania Inspektoratu  i   Powiatowego Lekarza Weterynarii

  1. Zwalczanie:

      a) chorób zakaźnych zwierząt, w tym zapobieganie, wykrywanie i likwidacja ognisk tych chorób,

      b) chorób zwierząt, które mogą być przenoszone na człowieka ze zwierzęcia lub przez produkty pochodzenia

          zwierzęcego.

  2. Prowadzenie monitoringu zakażeń zwierząt.

  3. Przeprowadzanie kontroli weterynaryjnej w handlu i wywozie zwierząt oraz produktów w rozumieniu przepisów

      o kontroli weterynaryjnej w handlu.

  4. Prowadzenie monitoringu substancji niedozwolonych, pozostałości chemicznych, biologicznych, produktów

      leczniczych i skażeń promieniotwórczych zwierząt.

  5. Badanie zwierząt rzeźnych i produktów pochodzenia zwierzęcego.

  6. Sprawowanie nadzoru nad:

      a) bezpieczeństwem produktów pochodzenia zwierzęcego, w tym nad wymaganiami weterynaryjnymi przy ich

          produkcji, przetwarzaniu, umieszczaniu na rynku oraz sprzedaży bezpośredniej,

      b) wprowadzeniem na rynek zwierząt i ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego,

      c) wytwarzaniem, obrotem i stosowaniem środków żywienia zwierząt,

      d) zdrowiem zwierząt przeznaczonych do rozrodu oraz jakością zdrowotną materiału biologicznego,

      e) przestrzeganiem przepisów o ochronie zwierząt,

      f) przestrzeganiem zasad identyfikacji i rejestracji zwierząt oraz przemieszczaniem zwierząt,

      g) przestrzeganiem wymagań weterynaryjnych w gospodarstwach utrzymujących zwierzęta gospodarskie.

  7. Współpracowanie z właściwymi organami administracji rządowej i jednostkami samorządu terytorialnego.

  8. Prowadzenie wymiany informacji w ramach systemów wymiany informacji, o których mowa w przepisach

      Unii Europejskiej.

  9. Prowadzenie rejestru zakładów umieszczających na rynku produkty pochodzenia zwierzęcego.

10. Nadawanie weterynaryjnych numerów identyfikacyjnych podmiotom prowadzącym działalność w zakresie

      produkcji i transportu produktów pochodzenia zwierzęcego oraz podmiotom prowadzącym działalność

      nadzorowaną z zakresu:

      a) przewozu zwierząt,

      b) organizowanie targów, wystaw, pokazów,

      c) obrotu zwierzętami i ich skupu,

      d) prowadzenia miejsc gromadzenia zwierząt, odpoczynku lub przeładunku,

      e) prowadzenia punktu kopulacyjnego,

      f) prowadzenia zakładu drobiu,

      g) prowadzenia chowu i rozrodu ryb,

      h) prowadzenia schronisk dla zwierząt,

       i) chowu zwierząt dzikich utrzymywanych przez człowieka,

       j) utrzymywania zwierząt gospodarskich w celu umieszczania na rynku tych zwierząt oraz ich produktów,

      k) zbierania i transportowania, przetwarzania ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego.

11. Kontrolowanie prawidłowości realizacji zadań wykonywanych przez lekarzy weterynarii i personel pomocniczy

      wyznaczony przez Powiatowego Lekarza Weterynarii.

12. Przygotowywanie i wydawanie decyzji w pierwszej instancji.

13. Prowadzenie dokumentacji z wykonywanych zadań oraz sprawozdawczości wynikającej z obowiązujących

      przepisów.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:PIW Kępno
Data utworzenia:2019-12-22
Data publikacji:2019-12-22
Osoba sporządzająca dokument:Adminisrator
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:2779