Nabór wewnętrzny w służbie cywilnej

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
8 czerwca 2020

POWIATOWY INSPEKTORAT WETERYNARII W KĘPNIE

POWIATOWY LEKARZ WETERYNARII

POSZUKUJE KANDYDATA NA STANOWISKO:

Starszy Inspektor Weterynaryjny ds. zdrowia i ochrony zwierząt
w Zespole ds. zdrowia i ochrony zwierząt

Wymiar etatu 1

Liczba stanowisk pracy 1

Adres Urzędu

 1. Graniczna 14

63-600 Kępno

Miejsce wykonywania pracy Kępno

WARUNKI PRACY

 • praca od poniedziałku do piątku w godz. od 7.00 do 15.00
 • praca w siedzibie jak i poza siedzibą Inspektoratu
 • narzędzia pracy- komputer i sprzęt biurowy
 • brak windy i podjazdów
 • brak dostosowanych toalet dla osób niepełnosprawnych

ZAKRES ZADAŃ

 • nadzór nad badaniami monitoringowymi chorób zakaźnych
 • sporządzanie harmonogramów chorób zakaźnych zwierząt i kontrola ich realizacji
 • przeprowadzanie dochodzeń epizootycznych oraz czynności związanych ze zwalczaniem ogniska choroby zakaźnej
 • kontrola weterynaryjna przy wywozie i przywozie zwierząt w handlu i obrocie
 • kontrola dobrostanu zwierząt gospodarskich
 • kontrola podmiotów nadzorowanych
 • sporządzanie sprawozdań z przeprowadzonych badań i kontroli, obsługa weterynaryjnych systemów informatycznych
 • bieżąca analiza informacji w zakresie ochrony zdrowia zwierząt, zwalczania chorób zakaźnych zwierząt oraz ochrony zwierząt w świetle obowiązujących przepisów prawa krajowego, unijnego i wytycznych
 • bieżące załatwianie spraw wyjaśniających, odwoławczych i organizacyjnych z zakresu ochrony zdrowia zwierząt, zwalczania chorób zakaźnych zwierząt
 • wystawianie świadectw weterynaryjnych

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • wykształcenie: wyższe weterynaryjne lub inne wyższe z zakresu spraw należących do właściwości Inspekcji Weterynaryjnej
 • umiejętność biegłej obsługi komputera
 • prawo jazdy kategorii B
 • znajomość przepisów w zakresie monitorowania i zwalczania chorób zakaźnych oraz dobrostanu zwierząt
 • umiejętności redakcyjne, pisanie pism, obsługa programów MS Office
 • posiadanie obywatelstwa polskiego
 • nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE

 • wykształcenie: wyższe o profilu zootechnicznym
 • umiejętność pracy w zespole
 • komunikatywność , odpowiedzialność , samodzielność , rzetelność
 • doświadczenie zawodowe/ staż pracy: 10 lat stażu pracy w Inspekcji Weterynaryjnej
 • studia podyplomowe z zakresu administracji weterynaryjnej i epizootiologii.

 

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • CV i list motywacyjny
 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagań dodatkowych w zakresie wykształcenia

 

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • dokumenty należy złożyć do : 14.08.2020 roku
 • decyduje data stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • miejsce składania dokumentów :

Powiatowy Inspektorat Weterynarii

 1. Graniczna 14 63-600 Kępno

Dokumenty należy złożyć w kopercie z dopiskiem : Nabór na stanowisko inspektora weterynaryjnego ds. zdrowia i ochrony zwierząt.

DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

 • Administrator danych i kontakt do niego: Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Kępnie, ul. Graniczna 14, 63-600 Kępno
  · Kontakt do inspektora ochrony danych: nr telefonu 62 78 22 491
  · Cel przetwarzania danych:
  przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej
  · Informacje o odbiorcach danych: komisja rekrutacyjna powołana przez Powiatowego Lekarza Weterynarii w Kępnie
  · Okres przechowywania danych:
  czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata,  w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska),
  · Uprawnienia:prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
  prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
  prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
  prawo do usunięcia danych osobowych;
  - żądanie realizacji tych praw należy przesłać w formie pisemnej na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej;
  prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
  · Podstawa prawna przetwarzania danych:
  · art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
  · art. 221 Kodeksu pracy, ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej oraz ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
  · art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO.
  · Informacje o wymogu podania danych:
  Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy oraz ustawy o służbie cywilnej (m.in. imię, nazwisko, dane kontaktowe, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, wymagania do zatrudnienia w służbie cywilnej) jest dobrowolne, jednak niezbędne, aby uczestniczyć w procesie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej.

Podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa, zostanie potraktowane jako zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Wyrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można odwołać w dowolnym czasie.

Jeżeli podane dane będą obejmowały szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, konieczna będzie wyraźna zgoda na ich przetwarzanie, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
· Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych                  w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane ( decyduje data stempla pocztowego )
Dokumenty złożone nie będą zwracane.
Osoby zakwalifikowane do dalszego etapu zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.
Osoby niezakwalifikowane nie będą informowane.
Po zakończeniu naboru oferty osób niezakwalifikowanych zostaną zniszczone.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:PIW Kępno
Data utworzenia:2020-06-08
Data publikacji:2020-06-08
Osoba sporządzająca dokument:Karolina Musiał
Osoba wprowadzająca dokument:Karolina Musiał
Liczba odwiedzin:387