Biuletyn Informacji Publicznej Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Kępnie

Klauzula Informacyjna RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zwanym dalej RODO informujemy, że:

 1. Administrator Danych Osobowych

  Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Kępnie jest Powiatowy Inspektorat Weterynarii.
  Adres do korespondencji:
  Powiatowy Inspektorat Weterynarii
  ul. Graniczna 14
  63-600 Kępno
  tel.: (62) 782 24 91, fax: (62) 332 20 23

 2. Inspektor Ochrony Danych

  Z Inspektorem Danych Osobowych w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Kępnie można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: iod@piwkepno.pl lub telefonicznie (62) 782 24 91.

 3. Cele i podstawy przetwarzania danych osobowych

  Administrator Danych Osobowych – Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Kępnie przetwarza dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.

  1. Dane osobowe przetwarzane są w celu / celach:
   1. Wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Kępnie (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO)
   2. Prowadzenia rejestrów / wykazów / list na podstawie przepisów ustawodawstwa weterynaryjnego
   3. Realizacji umów zawartych z kontrahentami Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Kępnie (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
   4. W pozostałych przypadkach dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
 4. Odbiorcy danych

  W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w pkt. III odbiorcami danych osobowych mogą być:

  1. Organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa.
  2. Inne podmioty, które na podstawie stosownych umów zawartych z Powiatowym Inspektoratem Weterynarii w Kępnie przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Kępnie.
 5. Okres przechowywania danych

  Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt. III, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa w szczególności na podstawie przepisów o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

 6. Prawa osób, których dane dotyczą

  W związku z przetwarzaniem danych osobowych, osobom, których dane dotyczą przysługują następujące uprawnienia:

  1. Prawo dostępu do swoich danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych
  2. Prawo żądania sprostowania danych osobowych w przypadku gdy są one nieprawidłowe lub niekompletne
  3. Prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych, gdy nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania
  4. Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych
  5. Prawo do przenoszenia danych
  6. Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres siedziby: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
 7. Informacja o wymogu / dobrowolności podania danych
  1. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO), osobie tej przysługuje prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.
  2. Podanie danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.
  3. W przypadku publicznego charakteru rejestrów / wykazów / list dane te są powszechnie dostępne.
 8. Współadministratorzy
  1. Przy realizacji zadań inspekcji weterynaryjnej współadministratorem danych osobowych są:
   1. W ramach zadań realizowanych przez Głównego Lekarza Weterynarii jest Główny Inspektorat Weterynarii (adres siedziby: ul. Wspólna 30, 00 – 930 Warszawa, kontakt: email: wet@wetgiw.gov.pl, tel. (48) 22 623 17 17, 22 623 20 89)
   2. W ramach zadań realizowanych przez Wielkopolskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii jest Wielkopolski Wojewódzki Lekarz Weterynarii
   3. W ramach zadań realizowanych przez Powiatowego Lekarza Weterynarii w Kępnie jest Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Kępnie, który wykonuje obowiązki informacyjne, o których mowa w art. 13 i 14 RODO.
  2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych przetwarzanych przez Główny Inspektorat Weterynarii możliwy jest kontakt pod adresem e-mail lub telefonicznie:
   1. W Głównym Inspektoracie Weterynarii: iod@wetgiw.gov.pl , tel. (48) 22 623 24 81
   2. W Wojewódzkim Inspektoracie Weterynarii w Poznaniu: iod@wiw.poznan.pl , Tel: 61 868 47 48
   3. W Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Kępnie: zgodnie z pkt. II.
 9. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji
  1. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegały profilowaniu.
 10. System monitoringu
  1. Siedziba Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Kępnie jest objęta systemem monitoringu. Monitoring stosowany jest w ramach prawnie usprawiedliwionego interesu Administratora w celu ochrony mienia oraz bezpieczeństwa. Źródłem danych są kamery systemu monitoringu. Odbiorcami zarejestrowanych danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa. Dane z systemu monitoringu będą przetwarzane przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
  2. Osoba zarejestrowana przez system monitoringu ma prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Osobie zarejestrowanej przez system monitoringu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:PIW Kępno
Data utworzenia:2019-12-22
Data publikacji:2019-12-22
Osoba sporządzająca dokument:Administrator
Osoba wprowadzająca dokument:COMP-SERVICE
Liczba odwiedzin:2761